دولت روسیه مسدود کردن فیلتر شکن ها را آغاز کرد

دولت روسیه پس از پایان مهلتی که برای تبعیت از فیلترینگ به شرکت های ارائه دهنده…