این بار صوتی از دستیار گوگل خرید کنید

به زودی می‌توانید فقط با استفاده از صدای خود ، از طریق دستیار گوگل خرید کنید.…