Prime Label

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

کمیسیون اروپا شرکت آمازون را به انحصارطلبی و سوءاستفاده از اطلاعات فروشندگان اتهام کرد


کمیسیون اروپا به تازگی اتهامات رسمی ضدانحصاری علیه آمازون مطرح کرده و آن را به سوءاستفاده از موقعیتش برای رقابت با فروشندگان شخص ثالث در پلتفرم خود…