Phys.org

1مطلب موجود می باشد.
علمی

پژوهشگران به دلیل زیاد شدن سرعت گردش زمین ایده حذف یک ثانیه از سال را مطرح کردند


محققان می‌گویند سرعت گردش زمین به دور محور خود افزایش پیدا کرده و ممکن است بشر مجبور شود برای همگام‌سازی ساعت‌ها برای اولین بار در تاریخ یک…