تولد۱۵ سالی گوگل مپس

امروز ۱۵ سال از تاسیس گوگل مپس توسط کمپانی گوگل می گذرد نقشه گوگل یا گوگل…