Drax Group

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

برای نخستین بار بیش از نیمی از برق انگلستان ازطریق باد تأمین شد


برای اولین بار بیش از نیمی از برق روزانه بریتانیا در روز شنبه به خاطر وزش طوفان توسط توربین‌های بادی تأمین شد. شرکت Drax Group فعال در…