AutoStore

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

FBI برای احیاء اطلاعات حساس 140 ربات استخدام می‌کند


سازماندهی فایل‌ها و پروند‌ه‌های قدیمی کاری پر زحمت و وقت گیر است. «پلیس فدرال آمریکا» تصمیم گرفته برای ساماندهی بیش از 360 هزار پرونده کاغذی در دفاتر…