فراری روما معرفی شد کشف دوباره شکوه و زیبایی

باید اعتراف کرد زیبایی، اولویت فراری در تولید چند خودروی اخیر این شرکت نبوده و این…