با فرستادن صدای خود برای فیسبوک می توانید ۵ دلار برنده شوید

فیسبوک به کاربرانی که صدای خود را به منظور ارتقای قابلیت فناوری تشخیص صدای فیسبوک برای…