پیاده روی

2مطلب موجود می باشد.
ورزشی

آیا ارتباطی بین انجام ورزش و سکته قلبی جوانان وجود دارد؟


در افرادی که ورزش را حرفه ای دنبال نمی کنند، ورزش سنگین و یک باره میتواند منجربه مرگ ناگهانی شود، این مسئله در مورد ورزشکاران حرفه ای…

ورزشی

چند توصیه برای ورزش کردن


می توان افراد سالمی را که به ورزش می پردازند، به دو دسته تقسیم کرد: یکی ورزشکاران حرفه ای و دیگری افرادی که به طور غیر حرفه…