پلاکت‌­

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

ساخت رگ های مصنوعی


در پژوهشی که توسط محققان کشورمان انجام‌شده، نقش و خصوصیات نوعی پلیمر ساخت انسان برای تولید رگ‌های مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، از…