پرتوهای الکترونی

1مطلب موجود می باشد.
هوا فضا

بهره از پرتوهای الکترونی برای تمیز کردن لباسهای فضایی


ناسا قصد دارد از یک فناوری مبتنی بر تاباندن پرتوهای الکترونی برای پاکسازی البسه فضانوردان استفاده کند، زیرا نبود جاذبه در فضا نظافت این نوع البسه را…