شرکت Hywind Tampen

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

احداث شدن بزرگترین مزرعه بادی شناور در کشور نروژ