شرکت فاکسکان

1مطلب موجود می باشد.
خودرو

با همکاری فاکسکان اولین خودروی برقی عربستان ساخته شد