شرکت بوئینگ

1مطلب موجود می باشد.
علمی

هواپیما نظامی X-37B آمریکا بعد از 908روز برگشت و رکورد زد