شرکت اپل آمریکا

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

اپل جذب نیرو در مراکز خارج از R&D را متوقف کرد