شبکه های اجتماذعی

1مطلب موجود می باشد.
اینترنت

سخنگوی دولت: اینترنت را فیلتر نکرده ایم فقط چند پیام رسان را فیلتر کرده ایم