سیاهچاله‌ی خفته

1مطلب موجود می باشد.
هوا فضا و نجوم

نزدیک‌ترین سیاهچاله به زمین در حیاط خلوت کیهانی ما کشف شد