سوریه

1مطلب موجود می باشد.
علمی

کشف یک معرق جدید توسط باستان شناسان در سوریه با قدمت 1600سال