سهام توییتر

1مطلب موجود می باشد.
شبکه های اجتماعی

ایلان ماسک به صورت رسمی مدیرعامل توییتر شد