سقوط موشک

1مطلب موجود می باشد.
هوا فضا و نجوم

بقایای کنترل نشده‌ی موشک چین در اقیانوس آرام سقوط کرد