سقوط توییتر

1مطلب موجود می باشد.
شرکت ها

اخراج کردن مدیر تبلیغات توییتر توسط ایلان ماسک علنی شد


یونترنت
جم یونترنت
اکانت
فروشنده شو
تماس با ما