سقوط توییتر

1مطلب موجود می باشد.
شرکت ها

اخراج کردن مدیر تبلیغات توییتر توسط ایلان ماسک علنی شد