سخنگوی متا

1مطلب موجود می باشد.
کسب و کار

رد کردن شایعات استعفای مارک زاکربرگ توسط سخنگوی متا