ستاره شناسان

1مطلب موجود می باشد.
هوا فضا و نجوم

تصویر تلسکوپ جیمز وب از پیش‌ستاره‌ای غوطه‌ور در ابرهای تیره