ساعت هماهنگ جهانی

1مطلب موجود می باشد.
علمی

دانشمندان توافق کردند : در سال2035 به بعد ثانیه های کبیسه به ساعت ها اضافه نمی شود