رادیو

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

تاثیرات تشعشعات رادیویی


با گسترش فناوری و استفاده از امواج رادیو مغناطیسی شبکه های اینترنت و روش های ارتباط هر روز آسان تر می شود،اما بیماری های ناشی از تشعشعات…