دکتر

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

ویروس اچ آی چیست؟


بدون مرز به نقل از بی بی سی، یکی از بیماران تقریبا چهار ماه و دیگری نزدیک به دو ماه را را بدون دارو سپری کرده اند…