دم اسبی

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

موهایتان را دم اسبی نبندید


شاید بعد از یک روز کاری سخت و بعد از اینکه به خانه برگشته اید و کش مو های خود را باز کرده اید احساس عجیب و…