دفاع

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

تاریخچه و اصطلاحات مهم ورزش شمشیر بازی


ورزش شمشیربازی که قدمتی طولانی دارد، به صورت دو نفره برای آقایان و بانوان انجام می شود. مسابقات شمشیربازی، هم بصورت انفرادی و هم بصورت تیمی صورت…