درون

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

با خودمان چه بگوییم؟


ما از حدود دو سالگی از طریق به کارگیری کلمات شروع به اندیشیدن می کنیم. تفکر، که می تواند الزاما منطقی هم نباشد، از همین سن و…