دایره

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

ورزش پرتاب چکش چیست ؟ قوانین آن


رشته پرتاب چکش یکی از قدیمترین مسابقه های المپیک است که از دوره دوم المپیک پاریس 1900 وارد مسابقه ها شد، رشته ای که بصورت تاریخی در…