داغ

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

چای داغ باعث سرطان مری میشود؟


چای و دیگر هیچ… چای باید لب سوز و لب دوز و لبریز و دیشلمه (قندپهلو) باشد. این جمله‌ی معروفی است که زیاد به گوشمان خورده است….