خونین

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

زنان در دوران قاعدگی چه مقدار خون از دست میدهید؟


مقدار خونریزی در هر دوره سیکل قاعدگی از یک فرد به فرد دیگر متفاوت می باشد. اکثر خانم ها در هر قاعدگی به طور متوسط ​ بین…