خشم

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

استرس و خشم موجب تشدید نارسایی قلبی می شود


نارسایی قلبی یک بیماری قلبی عروقی خطرناک است که در پی این بیماری، قلب آسیب دیده یا ضعیف می شود. در این حالت، ماهیچه قلب میزان خون…