حیوانی

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

آزمایش موفق حیوانی “واکسن تنفسی کرونا”


فاز جدید از تحقیقات بر روی واکسن کرونا صورت گرفته که متمرکز بر روش تنفسی است؛ این تحقیقات در مرحله آزمایش حیوانی واکسن موفقیت‌آمیز بوده است. تحقیقات…