حنجره

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

عوامل تغییر صدا


حسین صالحی رزیدنت بیماری‌های کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره بروز خشونت صدا در برخی از افراد اظهار کرد: برای رسیدن به علت خشونت صدا در کودکان…