حجامت

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

حجامت چیست؟


يوهان آبل (JOHANN ABELE ) پزشك آلماني در كتاب خود با عنوان ” حجامت شيوه ي درمان آزمون شده ” كه در سال 1997 چاپ شده، در…