حبوبات

1مطلب موجود می باشد.
منتخب سردبیر

صفرا و کبد


کیسه صفرا جمع و ذخیره می شود و در هنگام نیاز برای هضم غذا ترشح می گردد.خلاصه : صفرا مایعی تلخ و سبز رنگ است که کبد…