حالب

1مطلب موجود می باشد.
منتخب سردبیر

سنگ شکنی حالب چیست؟


سنگ حالب یکی از سنگ های مربوط به ادرار می باشد که باید در زمان مناسب با آن به خوبی برخورد شود زیرا در غیر این صورت…