جایزۀ سال تحول دیجیتال ایران

1مطلب موجود می باشد.
ایرانسل

ایرانسل برنده جایزه سال تحول دیجیتال ایران شد


ایرانسل «جایزۀ سال تحول دیجیتال ایران»، تندیس زرین رهبری دیجیتال، تندیس زرین زبدگی دیجیتال و تندیس برنزی نوآوری دیجیتال را در چهارمین دورۀ ارزیابی ملی تحول دیجیتال…