جاکفشی

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

با کفش وارد خانه نشوید


از آنجا که کفش‌ها به‌طور مستقیم با کف زمین در تماس هستند، میکروارگانیسم‌های زیادی با خود همراه دارند، سطوحی که معمولا با فضولات و ترشحات آلوده بدن…