توانا

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

چگونه استرس خود را مدیریت کنیم


انسان امروزی به طور پیوسته با عوامل استرس زا از قبیل:محدودیت زمانی برای انجام کارها،مشکل ترافیک، تعهدات و الزامات خانوادگی و ده ها موضوع استرس زای فردی…