تهوع

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

سینوزیت


به حفره هایی که در اطراف بینی و در سایر قسمتهای صورت در استخوانها وجود دارند و در آنها هوا وجود دارد،سینوس گفته می شود.در سینوزیت حاد…