تمرکز

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

چرا دختران نوجوان استرس دارند؟


استرس دختران نوجوان با پسران متفاوت است و به علت وضعیت جسمی و حالات روحی و روانی خاص آنها را بسیار اسیب پذیر نموده است. به همین…