تلاش و کوشش

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

راه هایی برای رسیدن به خوشبختی


هیچ کدام از انسان‌ها تحمل سختی‌ها و رنج‌ها را دوست ندارند و مدام تلاش و کوشش در دور شدن از آن‌ها را دارند، ولی همانگونه که همه…