تجسم

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

اضطراب و استرس


در پاسخ به وضعیت استرس زا ضربان قلب سریعتر می شود و هنگام مواجه شدن با یک اتفاق غیر منتظره و یا زمانی که مسئولیت های سختی…