بولس

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

آشنایی با رشته ورزشی بولس


ریشه بازی بولس به اروپا باز می‌گردد، در قرن نوزدهم این بازی به نام بولز (بولینگ روی چمن) تبدیل می‌شود، اما در فرانسه همچنان به نام بولس…