بند

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

ذخیره خون بند ناف چگونه است؟


سلول‌های بنیادی خون بند ناف از کاربردی‌ترین منابع برای درمان و بازسازی بافت بدن محسوب می‌شود که به گفته متخصصان و کارشناسان پتانسیل درمان صد نوع بیماری…