بندبازی

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

آشنایی با حرکات ورزشی بند بازی


عمل یا حرکت ورزشی بندبازی، ریسمان بازي، اکروباسی نوعی نمایش ورزشی است که فرد بر روی بند عملیات بدنی انجام دهد و هنرنمایی کند. بندباز براي حفظ…