بالن

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

بالن قلب چیست؟


بالن زدن قلب برای باز شدن شریانهای کرونری که در بدن مسدود شده اند استفاده می شود و در این مطلب می خواهیم شما را روش انجام…